top of page

תקנון השרות

תקנון זה מכיל את תנאי השירות לשירותי מיסרונים לחברי מועדון לקוחות ולדמן בע"מ (להלן: "החברה"). החברה הינה ספקית של שרות הודעות (SMS) ומידע (להלן: "השירות" או "השירותים") לחברי מועדון רשומים על הטבות ומבצעים של החברה.

תקנון שירות זה מהווה הסכם בין החברה לבין המשתמשים. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן, גם לנשים. אנא קרא בעיון את האמור במסמך זה.

השירות הניתן למשתמשים הינו שירות עצמאי הניתן על ידי החברה למשתמשים. החברה הסלולארית משמשת אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לטלפון של המשתמש ואינה נושאת באחריות כלשהי.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר למשתמש את התכנים והמידע בצורה מדויקת ככל הניתן ובכפוף למגבלות טכניות בהעברת המידע. ידוע למשתמש כי יתכן ועקב תקלות טכניות ו/או אחרות יועברו נתונים חלקיים ו/או משובשים למשתמש ולפיכך מסתלק המשתמש מכל טענה כלפי החברה.

המידע הניתן במסגרת השרות ניתן כמו שהוא והחברה, מי מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השרות אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם במישרין ובעקיפין, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השרות הניתן ו/או כל חלק ממנו, לזמן מוגבל ו/או ללא הגבלת זמן, ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים ו/או כלפי כל אדם אחר במידה ותחליט לנהוג כך והמשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

המשתמשים מצהירים ומסכימים כי בנוסף לקבלת השרות, תהא החברה רשאית לצרף להודעות המועברות למשתמשים מידע פרסומי המתייחס לעניינים שונים (כולל של החברה) ואף בנושאים ו/או עניינים שאינם קשורים למידע המועבר ו/או למתן השירות.

מוסכם בזאת כי השירות הניתן למשתמשים הינו לשימוש אישי שלהם בלבד ואין להשתמש בו למטרות אחרות ו/או מסחריות.

המשתמש מודע ומסכים לכך כי החברה תשמור במאגר מידע את כל הנתונים הנמסרים על ידו לחברה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש במידע כאמור אלא בקשר עם השירות או כל שימוש אחר המותר על פי דין.

המשתמש מודע ומסכים לכך כי השירות מותנה בחיבור לשירות מבזקים בחברה הסלולארית בה משתמש המתחבר לשירותי החברה וכי השרות ניתן בכפוף לכל מגבלות שירות החברה הסלולארית ולכל הוראות ההסכם בין המשתמש לבין החברה הסלולארית. המשתמש מסכים כי השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין החברה והחברה הסלולארית יבוא על סיומו, מכל סיבה שהיא, או שהמשתמש יבקש להפסיק את השירות. 

תהליך ההצטרפות והתנתקות

המשתמשים יוכלו להירשם בחנויות החברה ופרטים אלה יועברו לרישום אצל החברה.
תהליך ההצטרפות לשירות וכן מתן השירות מותנים במסירת פרטים נכונים ומדויקים של המשתמש, לרבות מספרו של המכשיר הסלולרי ("נתונים"). המשתמש יחל לקבל את השירות רק לאחר תהליך אימות הנתונים. המשתמש מתחייב לעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בנתונים שנמסרו על ידו ו/או במקרה של הפסקת התקשרותו עם החברה הסלולארית.

בכדי לסיים את השירות על המשתמש להתקשר למוקד השירות הטלפוני של החברה בטלפון, להזדהות ולבקש להתנתק מהשירות.

bottom of page